українська російська англійська
НКЦБФР приняла решение, направленное на предотвращение нарушений прав собственности на ценные бумаги в АР Крым
10.04.2014 | 10:04
Пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила рішення «Щодо запобігання порушенням прав власності на цінні папери» на засіданні регулятора, що відбулося 8 квітня 2014 року.

«З метою запобігання порушенням прав інвесторів, знищенню або заволодінню сторонніми особами конфіденційною інформацією, що міститься у системах депозитарного обліку депозитарних установ, розташованих на території Автономної Республіки Крим, Комісія розробила та затвердила відповідний документ», - зазначила Ірина Курочкіна, директор департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

І. Курочкіна додала, що цей документ зобов’язує депозитарні установи, розташовані в Криму,  надавати до Центрального депозитарію не пізніше наступного робочого дня проведення облікових операцій скановані копії розпоряджень та/або документів, на підставі яких були проведені такі операції. Копії документів мають подаватися в електронному форматі відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Найближчим часом проект рішення буде направлений до Мін’юсту для проходження процедури державної реєстрації.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила решение «О предотвращении нарушений прав собственности на ценные бумаги» на заседании регулятора, которое состоялось 8 апреля 2014 года.

«С целью предотвращения нарушений прав инвесторов, уничтожения или завладения посторонними лицами конфиденциальной информацией, содержащейся в системе депозитарного учета депозитарных учреждений, расположенных на территории Автономной Республики Крым, Комиссия разработала и утвердила соответствующий документ», - отметила Ирина Курочкина, директор департамента регулирования депозитарной и клиринговой деятельности НКЦБФР.

И. Курочкина добавила, что этот документ обязывает депозитарные учреждения, расположенные в Крыму, предоставлять Центральному депозитарию не позднее следующего рабочего дня проведения учетных операций сканированные копии распоряжений и/или документов, на основании которых были проведены такие операции. Копии документов должны подаваться в электронном формате в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота.

В ближайшее время проект решения будет направлен в Минюст для прохождения процедуры государственной регистрации.

 

 

 

версія для друку