українська російська англійська
Програма діяльності Уряду

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

Кабінету Міністрів України

 

 

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України, Закону України "Про Кабінет Міністрів України" підготував цю Програму діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовану на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також положень Угоди про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання (далі - Коаліційна угода).

Відповідно до зазначених стратегічних документів діяльність Кабінету Міністрів України зосереджуватиметься на виконанні таких завдань.

 

I.       РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Запровадження нових підходів до оцінки загроз у сфері національної безпеки. Вдосконалення системи державного стратегічного планування та прогнозування з метою виявлення і запобігання виникненню кризових ситуацій.

Створення дієвої системи мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Перехід до нової функціональної системи Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО (STANAG), зокрема, створення швидких сил реагування, підрозділів з високотехнологічним озброєнням, розмежування компетенції Міністерства оборони України (як органу формування державної політики) та Генерального штабу Збройних Сил України (як органу військового управління). Підвищення посадових окладів військовослужбовців, запровадження дієвих механізмів їх житлового забезпечення.

Відновлення національного військово-промислового комплексу, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва.

 

II.     КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

Підготовка проектів законодавчих, а також прийняття підзаконних актів для забезпечення реалізації змін до Конституції України у повному обсязі.

 

III.   ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ВІДБУДОВА ДОНБАСУ

Розроблення Державної стратегії з відновлення цілісності України, інтеграції окупованих територій, забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово не контрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції.

Забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово не контрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції.

Створення інформаційної бази (реєстру) даних про внутрішньо переміщених осіб та забезпечення своєчасного здійснення соціальних виплат.

Залучення міжнародної підтримки в реалізацію програм деокупації Криму, відновлення життєдіяльності на звільнених територіях, забезпечення прозорого використання залучених коштів.

 

IV.    ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Запровадження ефективної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторингу їхніх доходів та витрат, запобігання конфлікту інтересів, забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно до статті 32 Конституції України та стандартів GRECO забезпечення прозорості державних реєстрів та баз даних, фінансування політичних партій та виборчих кампаній, розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів.

Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

Подальше скорочення кількості адміністративних послуг, запровадження електронних технологій, сервісів відкритих даних для мінімізації необхідності звернення громадян до державних органів, вдосконалення та регламентація адміністративних процедур з належним захистом прав громадян.

Підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів, створених в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та вдосконалення механізму антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

 

V.      СУДОВА РЕФОРМА

Забезпечення розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на виконання змін до Конституції України (щодо правосуддя), Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Створення умов для функціонування нової системи судів, поетапне проведення переатестації всіх суддів, виходячи з критеріїв доброчесності та професійності, запровадження обов’язкового порівняння доходів та витрат кандидатів на посаду судді. Запровадження ефективної системи оцінювання діяльності суддів, вдосконалення механізмів притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, заповнення вакантних посад на конкурсній основі. Удосконалення матеріальної та технічної організації роботи судів для полегшення доступу до правосуддя.

Запровадження інституту приватних виконавців, механізмів стимулювання добровільного виконання судових рішень.

 

VI.    РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

Завершення реформи з перетворення Міністерства внутрішніх справ України на цивільний орган з формування державної політики у визначених сферах. Запровадження функціональної структури Національної поліції із скороченням галузевих, спеціальних підрозділів. Проведення переатестації поліцейських, забезпечення прозорого конкурсного порядку зайняття вакантних посад.

Запровадження інституту детективів, реформування системи дільничних інспекторів та наданням їм повноважень з розслідування дрібних злочинів, розмежування повноважень у сфері оперативно-розшукової діяльності між різними органами правопорядку. Підвищення рівня оплати праці поліцейських та водночас посилення антикорупційних вимог і санкцій за їх порушення.

Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань.

Надання органам місцевого самоврядування права утворювати муніципальну варту без виконання правоохоронних функцій.

Утворення військової поліції для запобігання, виявлення, досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями.

 

VII.  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Децентралізація

Забезпечення продовження формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня - громад, ефективного розмежування за принципом субсидіарності повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

Оптимізація за результатами функціональних обстежень структури місцевих державних адміністрацій, усунення дублювання та надлишкових функцій.

Сприяння належному забезпеченню органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, зокрема шляхом спрямування до місцевих бюджетів частки загальнодержавних податків, забезпечення повноти і своєчасності фінансування делегованих повноважень за затвердженими стандартами.

Надання громадам права розпоряджатися земельними ресурсами, делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання більшості базових адміністративних послуг.

Запровадження нових принципів та механізмів служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів публічної служби.

 

Реформа публічної адміністрації

Запровадження чітких та зрозумілих середньострокових стратегій міністерств, показників оцінки ефективності їхньої діяльності.

Запровадження прозорих та ефективних механізмів діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу. Підготовка проектів законодавчих актів на основі аналізу політики, оцінки регуляторного впливу, з урахуванням позицій заінтересованих сторін. Делегування невластивих Кабінету Міністрів України повноважень органам виконавчої влади нижчого рівня. Посилення ролі урядових комітетів.

Налагодження ефективної співпраці з Верховною Радою України, залучення народних депутатів України до підготовки концепцій законопроектів відповідно до Плану законодавчого забезпечення реформ. Забезпечення персонального представлення та супроводження урядових законопроектів у парламенті членами Кабінету Міністрів України. Вдосконалення механізму оцінювання законопроектів на відповідність вимогам законодавства ЄС.

Побудова ефективної системи центральних органів виконавчої влади з метою усунення функціональних конфліктів чи дублювання повноважень. Підвищення ролі міністра в управлінні відповідною сферою. Запровадження посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних секретарів міністерств. Підвищення спроможності міністерств щодо формування державної політики, укрупнення структурних підрозділів міністерств та розширення повноважень їх керівників, затвердження типового секретаріату міністерства. Впровадження повноцінного електронного урядування, врегулювання адміністративних процедур.

Забезпечення реалізації Закону України "Про державну службу". Здійснення оптимізації структури органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів, функцій та чисельності державних службовців, підвищення рівня їхньої заробітної плати. Запровадження сучасних інструментів управління персоналом у системі державної служби, реформування системи професійного навчання державних службовців.

 

VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Забезпечення збалансованості Державного бюджету України, запровадження середньострокового бюджетного планування та системи управління державним боргом, мінімізація неефективних державних видатків.

Запровадження в роботі Державної фіскальної служби автоматизованої системи управління ризиками та оцінки митної вартості товарів, показників ефективності діяльності кожного функціонального підрозділу з чіткою регламентацією процедур та варіантів поведінки посадових осіб, їхньої персональної відповідальності. Ухвалення  нового Податкового кодексу України та запровадження мораторію на внесення до нього змін протягом трьох - п’яти років. Спрощення та перехід на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності.

Підвищення ефективності трансфертного ціноутворення та застосування непрямих методів оподаткування, автоматичне та прозоре відшкодування податку на додану вартість.

Прозора приватизація державних підприємств. Запровадження на підприємствах державної власності міжнародних стандартів щодо прозорості всієї звітності та незалежного управління. Запровадження жорсткого контролю за дотриманням умов інвестиційних договорів.

 

Державна інвестиційна політика

Підвищення ефективності управління державними інвестиційними видатками: відбір інвестиційних проектів на конкурсній основі, надання пріоритету проектам із спільним фінансуванням, зокрема з міжнародними партнерами, об’єктам з високим ступенем готовності, локалізацією виробничих і трудових ресурсів.

Реформування Державної аудиторської служби (Державної фіскальної інспекції) з метою забезпечення обов’язкового оцінювання ефективності використання коштів державними органами і підприємствами та контролю за дотриманням законодавства щодо ведення документації.

 

IX.    РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА  ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ

Запровадження обов’язкового оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами. Загальне зменшення регуляторного тиску на бізнес.

Реформування контрольно-наглядових органів, детальне регламентування кожної контрольної функції, моніторинг ефективності її виконання. Надання переваги повідомному принципу над дозвільним. Здійснення заходів державного нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу, з використанням закритих переліків питань (Check List), розміщенням всієї інформації в єдиній базі даних. Недопущення зупинки підприємств у ході або за результатами перевірок, якщо їхня діяльність не загрожує життю чи здоров’ю людей.

 

Залучення інвестицій

Поліпшення умов ведення бізнесу: скорочення дозвільних процедур, видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та сертифікації, забезпечення ефективного захисту права приватної власності, прав інвесторів та кредиторів, прозора конкурентна політика, вдосконалення процедур митного оформлення товарів.

Запровадження механізмів страхування ризиків інвесторів, у тому числі іноземних, забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

 

Промислова політика

Розвиток високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, запровадження механізмів комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій з метою розвитку національних наукових центрів.

 

Підтримка експортерів

Сприяння виведенню на зовнішні ринки української продукції з високою доданою вартістю: розроблення та затвердження програм стимулювання експорту на міжнародних ринках, забезпечення страхування та пільгового кредитування. Гармонізація систем технічного регулювання з вимогами ЄС. Відкриття нових та розширення існуючих ринків для української продукції, ефективна державна торговельна політика.

 

Зайнятість населення

Система прогнозування розвитку ринку праці. Стимулювання молоді до здобуття професій і спеціальностей, потреба в яких прогнозована. Оптимізація видатків на виплату допомоги по безробіттю шляхом запровадження фінансового стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а безробітних - до активного пошуку роботи. Здійснення заходів з подальшої детінізації відносин у сфері зайнятості населення.

 

X.      РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Покращення ефективності нагляду у фінансовому секторі. Гармонізація з директивами ЄС вимог до учасників фондового ринку та  страхових компаній.

Поступова лібералізація валютного регулювання. Розвиток інструментів фондового ринку, зокрема деривативів, корпоративних облігацій. Прийняття та запровадження нового корпоративного законодавства, що відповідатиме  законодавству ЄС, зокрема щодо товариств з обмеженою відповідальністю, запровадження механізму корпоративних угод.

Створення сучасної біржової інфраструктури та умов для функціонування товарного біржового ринку. Визначення механізмів реструктуризації фінансової заборгованості юридичних та фізичних осіб. Вдосконалення процедур банкрутства.

 

XI.    РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Проведення розмежування земель різних форм власності, запровадження виключно аукціонного порядку передачі земель, що знаходяться в державній чи комунальній власності, в оренду, розвиток ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх застави), спрощення процедур реєстрації договорів оренди. Запровадження механізмів збереження та відтворення земельних ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації, нормування та стандартизації у галузі охорони земель. Надання права розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам, в інших випадках - обов’язкове погодження питань використання земель з органами місцевого самоврядування.

Залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору, застосування різних форм державної підтримки.

Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: спрощення системи оподаткування, пільгове кредитування, створення умов для використання державної інфраструктури, забезпечення доступу до внутрішніх ринків збуту, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.

 

XII.  РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Забезпечення виконання зобов’язань у рамках приєднання до Третього енергетичного пакета, зокрема, реорганізація НАК "Нафтогаз Україна", розділення різних видів діяльності (видобування і транспортування газу, передача і розподіл електроенергії), надання доступу до газотранспортної інфраструктури.

Ліквідація перехресного субсидіювання, забезпечення прозорості встановлення тарифів та ефективної системи надання адресних субсидій, запровадження комерційного обліку ресурсів.

Запровадження ефективних правил та механізмів регулювання ринку, прозорої роботи незалежного регулятора, забезпечення прозорості видобувних галузей. Повний аудит договорів про спільну діяльність, продаж відкликаних договорів на відкритих аукціонах.

Створення прозорих та конкурентних умов для залучення інвестицій у галузь.

Приватизація вугледобувних підприємств. Ліквідація або консервація неприватизованих шахт із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників.

Реалізація плану дій з енергоефективності, зокрема, стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних та нетрадиційних джерел, підтримка проектів у рамках енергосервісних контрактів, стимулювання зменшення споживання енергії, імплементація законодавства ЄС щодо енергетичної енергоефективності будівель, залучення приватних інвестицій у підвищення енергоефективності об’єктів державної та комунальної власності.

 

XIII. ІНФРАСТРУКТУРА І ТРАНСПОРТ

Приєднання України до Європейського авіаційного простору, збільшення кількості внутрішніх та міжнародних рейсів, залучення інвестицій для розвитку інфраструктури аеропортів, зокрема через інструменти державно-приватного партнерства, визначення перевізників за результатами прозорих тендерів.

Завершення реформування залізничного транспорту: розмежування господарських функцій та функцій з державного управління; підвищення ефективності системи залізничного транспорту та якості послуг шляхом створення конкурентного ринку перевізників; забезпечення доступу суб’єктів господарювання до об’єктів залізничної інфраструктури, що залишаються у власності держави; поетапна ліквідація перехресного субсидіювання.

Ефективне використання портової інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів з метою забезпечення їх конкурентоспроможності та збільшення обсягів перевалки товарів. Розвиток річкового транспорту.

Розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів та пріоритетних сполучень. Впровадження європейських стандартів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг, посилення контролю за дотриманням норм вагового навантаження. Закріплення норм щодо гарантійного обслуговування як обов’язкової умови контрактів.

Зміна системи управління дорогами, зокрема передача доріг місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади (разом з відповідними джерелами фінансування), розмежування функцій замовника та виконавця робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації доріг.

Передача повноважень із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування.

 

XIV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Забезпечення ефективного управління багатоквартирними будинками,  розвиток та реалізація програм будівництва доступного житла, запровадження ринкових умов у сфері управління житлом.

Забезпечення прозорості ціноутворення у сфері комунальних послуг, запровадження їх комерційного обліку. Удосконалення механізмів тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг, запровадження стимулюючого ціноутворення, зокрема з метою фінансування модернізації комунальної інфраструктури. Розв’язання проблем заборгованості з компенсації різниці в тарифах. Ефективна система підтримки соціально незахищених верств населення з оплати комунальних послуг.

Вирішення проблеми простроченої заборгованості щодо компенсації  різниці в тарифах.

Забезпечення ефективної системи максимального повторного використання твердих побутових відходів у господарському обігу як вторинних ресурсів, збільшення частки їх утилізації.

 

XV.                   СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РЕФОРМА

Соціальний захист

Створення ефективної системи призначення та надання пільг. Перехід до адресності та монетизації надання пільг, затвердження відповідних соціальних стандартів. Підвищення ефективності системи загальнообов’язкового державного  соціального страхування, діяльності фондів соціального страхування, запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування, подальший розвиток недержавного пенсійного та медичного страхування.

Реформування системи призначення спеціальних пенсій. Зменшення дефіциту Пенсійного фонду України. Перегляд та підвищення розміру мінімальної пенсії щоквартально. Створення передумов для запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

 

Освіта, наука та інновації

Забезпечення доступності дошкільної освіти, розвиток ринку дошкільних навчальних закладів усіх форм власності шляхом спрощення дозвільних процедур та нормативів, надання їм підтримки з бюджетів різних рівнів.

Підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема, за рахунок створення ефективної системи освітніх округів (доступність початкової школи, необхідна педагогічна і матеріально-технічна база в опорній школі), запровадження стимулюючих виплат для вчителів, розширення автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства, залучення інвестицій та розширення переліку освітніх послуг, оновлення освітніх стандартів з метою формування в учнів необхідних для життя компетентностей. Сприяння розвитку загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, у тому числі шляхом надання державної фінансової підтримки. Стимулювання оновлення інфраструктури закладів освіти та культури, позашкільного навчання та спорту, зокрема, шляхом утворення об’єднаних центрів розвитку дитини та їх фінансування в рамках освітньої субвенції або з місцевих бюджетів.

Переведення системи підготовки робітничих кадрів на професійні стандарти, розроблені з урахуванням потреб та прогнозування розвитку ринку праці. Стимулювання інвестицій роботодавців у матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів, зокрема в рамках проектів державно-приватного партнерства. Розроблення та запровадження ефективних програм професійної орієнтації.

Вдосконалення системи оцінювання якості освіти. Зміна системи розміщення державного замовлення, зокрема, фінансування вищих навчальних закладів залежно від кількості абітурієнтів (система адресності). Надання реальної фінансової та академічної автономії вищим навчальним закладам. Лібералізація доступу на український освітній ринок іноземних вищих навчальних закладів.

Запровадження ефективної системи атестації наукових установ, грантової системи фінансування наукових досліджень. Сприяння комерціалізації результатів наукових робіт та створення дієвої системи трансферу технологій.

 

Культура

Реалізація програм підтримки та поширення українського культурного продукту - музики, кіно, книги, теле- і радіопрограм. Захист національного інформаційного простору, належне фінансування та завершення процедур, пов’язаних із створенням суспільного мовлення. Оновлення та переведення в цифровий формат національних книжкових фондів, інвентаризація та створення електронних реєстрів культурних пам’яток. Запровадження програми популяризації читання, українського книговидання та книгорозповсюдження. Розвиток української мови.

 

ХVІ. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Забезпечення доступності та високої якості первинної медико-санітарної допомоги, зокрема, за рахунок створення ефективної мережі відповідних закладів, оснащення їх сучасними засобами діагностування, забезпечення пацієнту можливості вільного вибору лікаря, механізмів фінансової мотивації лікаря.

Створення єдиного простору медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування, запровадження єдиного інформаційного простору для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних, створення єдиного реєстру пацієнтів та їхніх медичних даних. Запровадження клінічних протоколів з переліком медичних послуг для розмежування рівнів надання медичної допомоги.

Запровадження ринкових механізмів надання гарантованих державою медичних послуг, розширення автономії медичних закладів. Затвердження формул розрахунку вартості медичних послуг. Запуск систем контролю якості надання медичної допомоги, зокрема із залученням професійних асоціацій, громадських організацій.

Запуск системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування.

Забезпечення конкуренції на ринку лікарських засобів, прозорості механізмів їх закупівлі за державні кошти, у тому числі шляхом здійснення закупівель через міжнародні організації.

 

XVIІ. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНШІ ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ

Запровадження механізмів оцінки наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище, створення прозорих механізмів отримання дозвільних документів, реформування системи державного нагляду та створення єдиного інтегрованого органу контролю. Створення ефективної системи управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій. Контроль за використанням генетично модифікованих організмів. Гармонізація законодавства з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки якості атмосферного повітря, викидів парникових газів, поводження з відходами.

Складовою Програми діяльності Кабінету Міністрів України є також виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Угодою про зону вільної торгівлі, Меморандумом щодо співпраці з МВФ, Коаліційною угодою та Планом законодавчого забезпечення реформ.

Протягом місяця з дня схвалення цієї Програми Кабінет Міністрів України забезпечить підготовку та подання операційного плану антикризових заходів до кінця 2016 року.

З метою забезпечення чіткої логіки та послідовності реалізації реформ, визначених Коаліційною угодою, узгодження їх проведення з бюджетним процесом Кабінет Міністрів України до 1 січня 2017 року забезпечить підготовку середньострокової програми розвитку.

 

версія для друку