українська російська англійська
Мінсоцполітики: Інформація про виконання антикорупційних заходів
27.01.2017 | 14:59
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ґрунтуючись на засадах відкритості та публічності, Міністерство соціальної політики України надає інформацію про поточний стан виконання заходів із запобігання корупції.

Забезпечення зручності доступу громадян до інформації про діяльність Міністерства шляхом запровадження нового веб-сайту Мінсоцполітики

впроваджено новий офіційний веб-сайт Міністерства, який є доступним для осіб з вадами зору (структура та інтерфейс сайту погоджено із громадськими організаціями осіб з інвалідністю), сайт наповнено новим контентом (новими та архівними матеріалами);

запроваджено можливість подання запитів на інформацію та звернень громадян в електронному режимі через спеціальну електронну форму, розміщену на  веб-сайті;

запроваджено форму для обговорень проектів нормативно-правових актів для публічної дискусії щодо проекту в цілому, а також його окремих складових; всі проекти нормативно-правових актів, розробником яких є Мінсоцполітики, розміщуються на сайті.

Розроблення та впровадження механізмів громадського контролю під час розроблення та запуску Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, що включатиме централізовані взаємопов’язані між собою бази даних (реєстри) усіх категорій отримувачів соціальної допомоги від держави та реєстри надавачів соціальної допомоги

до 30.02.2017 буде створено робочу групу, презентовано приклади найкращих  систем соціального захисту,   обговорено проект технічного завдання  Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення. Розроблено звітний документ за результатами аналізу та обстеження «Стратегія створення інформаційної системи управління», на основі якого будуть розроблені варіанти створення Системи; обґрунтований вибір варіанта, який задовольняє Міністерство та експертні громадські організації.

Запровадження механізмів та процедур громадського контролю за роботою Мінсоцполітики шляхом включення до секторальних робочих груп представників громадської ради при Мінсоцполітики

Представників Громадської ради залучено до складу 5 робочих груп Мінсоцполітики, а саме до:

Міжвідомчої робочої групи з питань контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

Міжвідомчої робочої групи з питань розробки проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини„ на період до 2021 року” та нормативно-правових актів у сфері захисту прав дитини;

Експертно – консультативної групи з реалізації напрямів розділу III “Юстиція, свобода та безпека” та глави 21 “Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки;

Міжвідомчої робочої групи з оздоровлення та відпочинку дітей;

Міжвідомчої робочої групи з виконання плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності.

Зменшення корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (з ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та надання згоди іноземцям, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні)

 

1-й напрямок

ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики” від 26.10.2016 № 750, яка визначає конкретні підстави планових заходів державного нагляду (контролю) Мінсоцполітики щодо ліцензіатів

впроваджено прийом заяв про отримання, переоформлення та анулювання ліцензій на посередництво у працевлаштуванні за кордоном в громадській приймальні Мінсоцполітики, що зменшує корупційні ризики при безпосередньому контакті працівників Міністерства із здобувачами ліцензії

2-й напрямок

надання згоди іноземцям, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

06.11.2016 створено робочу групу з питань надання згоди на усиновлення іноземним громадянам Міністерства з представників зацікавлених структурних підрозділів, насамперед Сектору з питань запобігання та виявлення корупції та Юридичного департаменту, що унеможливлює одноосібне прийняття Департаментом захисту прав дітей та усиновлення рішення про можливість надання згоди на усиновлення дитини

Планується створення Міжвідомчої робочої групи з питань надання згоди на усиновлення дітей іноземним громадянам, до якої будуть включені представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства закордонних справ, Уповноваженого з прав дитини, Інтерполу, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, що потребує внесення до статті 283 Сімейного кодексу України та Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905.

Мінімізація корупційних ризиків у діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. Проведення аудиту їх діяльності, аналізу ефективності використання нерухомого майна і основних засобів.

Проведено аудит державного закладу «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти», зокрема

- аудит оцінки законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, стану збереження активів та управління державним майном:

- надано оцінку стану внутрішнього контролю щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, стану збереження активів та управління державним майном;

- надано рекомендації щодо підвищення функціонування  внутрішнього контролю в діяльності.

Розпочато інвентаризацію державних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Мінімізація корупційних ризиків під час визнання вантажів гуманітарною допомогою шляхом удосконалення законодавства та посилення контролю за розподілом та використанням гуманітарної допомоги.

до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію направлено розроблений Мінсоцполітики наказ “Про затвердження переліку документів, необхідних для визнання вантажу гуманітарною допомогою”

забезпечено публічний та відкритий доступ до відомостей про набувачів гуманітарної допомоги, вказаних у плані розподілу гуманітарної допомоги отримувачем, при визнанні вантажів гуманітарною допомогою шляхом розміщення вказаних відомостей на сайті Мінсоцполітики

до Міністерства фінансів України направлено лист про необхідність вжиття заходів для розроблення та затвердження порядку бухгалтерського обліку гуманітарної  допомоги  та   відповідної звітності, що повинен   здійснюватися отримувачами  гуманітарної  допомоги  та набувачами гуманітарної допомоги юридичними особами (згідно з ч. 4 ст. 11 Закону України “Про гуманітарну допомогу”).

Планується до 30.03.2017 за участю громадських організацій розробити концепцію змін до Закону України “Про гуманітарну допомогу” в частині конкретизації предметів гуманітарної допомоги; ситуацій, коли вантажі можуть бути визнані гуманітарною допомогою, та кола суб’єктів, що можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги, провести публічне обговорення вказаної концепції.

версія для друку